Moderný štýl riadenia

Máte zmapované Vaše interné procesy?

Sú Vaše interné procesy efektívne?

Máte vybudovanú efektívnu
organizačnú štruktúru?

Nie je vás veľa alebo málo?

Máte ako majiteľ dostatok priestoru
na strategické rozodnutia
alebo Vás vyťažuje exekutíva?

Máte jednotlivé funkcie vo firme zastupiteľné?

Máte vo firme zavedené systémy riadenia,
ktoré zabezpečia fungovanie spoločnosti
aj pri Vašej krátkodobej neprítomnosti?

Ste presvedčený, že to, čo robíte
sa nedá robiť lepšie?

Sú Vaši zamestnanci dostatočne motivovaní?

Pracujú Vaši zamestananci efektívne?

Prevláda vo Vašej firme
medzi zamestnancami pozitívna nálada?

Používate vo výrobe nástroje štíhlej výroby?
(lean manufacturing)

Reťaz je tak silná, ako jej najslabší článok.

Služby v tejto oblasti:

 • vízia a misia spoločnosti
 • politika spoločnosti, politika kvality, politika BOZP, enviromentálna politika, personálna politika
 • manuál kvality (ak existuje), etický kódex (ak existuje), prevádzkovy poriadok spoločnosti
 • organizačná štruktúra spoločnosti
 • ekonomické ukazovatele spoločnosti
 • kvalita – spokojnosť zákazníkov s produktami a službami spoločnosti
 • skladba zákazníkov spoločnosti
 • dodávateľská základňa spoločnosti
 • marketingové aktivity spoločnosti
 • obchodné aktivity spoločnosti
 • Ľudské zdroje

  • organizačná štruktúra,
  • popis práce riadiacich zamestnancov,
  • saturácia zamestnancov na jednotlivých pozíciach
  • motivácia zamestnancov

 • Vnútorné procesy spoločnosti

  • procesy na jednotlivých oddeleniach,
  • interakcie medzi jednotlivými oddeleniami,
  • používanie metód štíhlej výroby (lean manufacturing) alebo štíhlej kancelárie (lean office)
  • údržba v spoločnosti
  • systém kvality spoločnosti a konkrétne ukazovatele
  • BOZP, účinnosť zavedených opatrení